Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena sigurnosti kamenog lučnog željezničkog mosta eksperimentalnim i numeričkim analizama

Shervan Ataei, Amin Miri, Meysam Jahangiri

Sažetak

U radu je opisan odziv mosta na unaprijed definirana opterećenja, a određen je pomoću deflektometara i akcelerometara koji su u tu svrhu postavljeni na konstrukciju. Rezultati ispitivanja pokazuju da su vrijednosti korijena srednje kvadratne akceleracije pozitivno usklađene s brzinom prolaska, iako su vertikalni progibi na sredini raspona uglavnom konstantni pri svim brzinama prolaska. Rezultati dobiveni mjerenjima na terenu korišteni su za verifikaciju prostornog modela mosta, koji je korišten za ocjenu ponašanja konstrukcije pri graničnom stanju uporabivosti.

Ključne riječi
lučni zidani most, model konačnih elemenata, granično stanje uporabivosti, granično stanje nosivosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ataei, S., Miri, A., Jahangiri, M.: Ocjena sigurnosti kamenog lučnog željezničkog mosta eksperimentalnim i numeričkim analizama, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 11, pp. 1017-1029, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1612.2016

ILI:

Ataei, S., Miri, A., Jahangiri, M. (2017). Ocjena sigurnosti kamenog lučnog željezničkog mosta eksperimentalnim i numeričkim analizama, GRAĐEVINAR, 69 (11), 1017-1029, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1612.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ataei WEB
Shervan Ataei
Iransko sveučilište za znanost i tehnologiju
Zavod za željeznice
Teheran, Iran
miri WEB
Amin Miri
Iransko sveučilište za znanost i tehnologiju
Zavod za željeznice
jahangiri WEB
Meysam Jahangiri
Iransko sveučilište za znanost i tehnologiju
Zavod za željeznice