Arhiva

UDK: 69.008.001.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Model upravljanja troškovima kvalitete u građevinskim projektima

Zlata Dolaček-Alduk, Mladen Radujković, Dunja Mikulić

Sažetak

Prikazuju se rezultati istraživanja troškova kvalitete u građevinskim projektima visokogradnje. Opisana je struktura troškova kvalitete i karakteristike komponenata. Utvrđene su vrijednosti troškova kvalitete u ugovorenoj vrijednosti projekata. Provedena je analiza odnosa promatranih komponenata troškova kvalitete i analiza odnosa troškova kvalitete sa drugim ugovornim veličinama – cijenom i rokom. Formuliran je model za upravljanje troškovima kvalitete u građevinskim projektima.

Ključne riječi
troškovi kvalitete, razina kvalitete, upravljanje troškovima kvalitete, ugovorena vrijednost projekta, građevinski projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dolaček-Alduk, Z., Radujković, M., Mikulić, D.: Model upravljanja troškovima kvalitete u građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 2

ILI:

Dolaček-Alduk, Z., Radujković, M., Mikulić, D. (2009). Model upravljanja troškovima kvalitete u građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 61 (2)
Autori:
Dolacek WEB
Zlata Dolaček-Alduk
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
3575 Authors 2 RADUJKOVIC WEB
Mladen Radujković
Alma Mater Europaea ECM, Slovenija

Dunja Mikulić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet