Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Alternativna metoda za analizu izvijanja lameliranih kompozitnih greda

Gökhan Özkan, Gülçin Tekin, Fethi Kadıoğlu

Sažetak

U radu su primjenom Gâteauxove derivacije izvedena dva nova funkcionala kako bi se provela analiza izvijanja simetričnih križno uslojenih ravnih lameliranih kompozitnih greda. Funkcional sadrži četiri nezavisne varijable, a to su progib, rotacija, poprečna sila i moment savijanja za Timošenkovu gredu, te dvije nezavisne varijable, progib i moment savijanja, za Euler-Bernoullijevu gredu. Mogućnost primjene i učinkovitost predložene mješovite formulacije konačnih elemenata prikazana je na nekoliko numeričkih primjera.

Ključne riječi
Gâteauxova derivacija, ravne kompozitne grede, mješovita formulacija konačnih elemenata, analiza izvijanja, križno uslojeni lamelirani kompozit

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Özkan, G., Tekin, G., Kadıoğlu, F.: Alternativna metoda za analizu izvijanja lameliranih kompozitnih greda , GRAĐEVINAR, 69 (2017) 9, pp. 841-850, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1665.2016

ILI:

Özkan, G., Tekin, G., Kadıoğlu, F. (2017). Alternativna metoda za analizu izvijanja lameliranih kompozitnih greda , GRAĐEVINAR, 69 (9), 841-850, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1665.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1st author Gokhan Ozkan
Gökhan Özkan
Tehničko sveučilište u Istanbulu, Turska
Gulcin Tekin WEB
Gülçin Tekin
Tehničko sveučilište Yıldız
Davutpaşa Campus
Istanbul, Turska
Odjel za građevinarstvo
FETHI WEB
Fethi Kadıoğlu
Tehničko sveučilište u Istanbulu
Ayazağa Campus
Odjel za građevinarstvo
Istanbul, Turska