Arhiva

Objavljen: Građevinar 68 (2016) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj nastavljanja armature na nosivost ab grede prethodno izložene djelovanju visokih temperatura

Krešimir Ninčević, Joško Ožbolt, Ivica Boko

Sažetak

U radu je opisana izrada modela ab grede i istraživanje utjecaja preklapanja glavne uzdužne armature i utjecaj poprečne armature (spona) na nosivost ab nosive konstrukcije za više slučajeva opterećenja, s naglaskom na utjecaj djelovanja visokih temperatura. Napravljeno je više modela ab grede te su prikazani proračuni i rezultati iz kojih je vidljiv utjecaj načina armiranja na nosivost konstrukcije, odnosno nastavljanja glavne armature u odnosu na armaturu iz jednog dijela, kao i utjecaj poprečne armature (spona).

Ključne riječi
armiranobetonska greda, nastavljanje glavne armature i preklapanje, oštećenje betona, pukotine, visoke temperature

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ninčević, K., Ožbolt, J., Boko, I.: Utjecaj nastavljanja armature na nosivost ab grede prethodno izložene djelovanju visokih temperatura, GRAĐEVINAR, 68 (2016) 12, pp. 967-978, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1667.2016

ILI:

Ninčević, K., Ožbolt, J., Boko, I. (2016). Utjecaj nastavljanja armature na nosivost ab grede prethodno izložene djelovanju visokih temperatura, GRAĐEVINAR, 68 (12), 967-978, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1667.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kresimir Nincevic WEB
Krešimir Ninčević
University of Natural Resources and Life Sciences (BOKU) Vienna
ozbolt WEB
Joško Ožbolt
Institute of Construction Materials,
University of Stuttgart
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije