Arhiva

UDK: 624.042/043:691.87+699.81
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 2
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za korodiranu armaturu

Davor Grandić, Dubravka Bjegović, Zorislav Sorić

Sažetak

Smanjenje mehaničkih svojstva korodirane armature u odnosu na nekorodirani čelik za armiranje bitno utječe na preostalu nosivost i uporabljivost armiranobetonskih konstrukcija. Temeljem provedenog vlastitog eksperimentalnog rada predlažu se izrazi za određivanje mehaničkih svojstva korodirane armature u ovisnosti o stanju korodiranosti armature i proračunski dijagram naprezanje-deformacija korodirane armature za proračun preostale nosivosti armiranobetonskih konstrukcija.

Ključne riječi
nosivost i uporabljivost konstrukcije, mehanička svojstva, brzina korozije, proračunski dijagrami, korozija armature

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Grandić, D., Bjegović, D., Sorić, Z.: Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za korodiranu armaturu, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 2

ILI:

Grandić, D., Bjegović, D., Sorić, Z. (2009). Proračunski dijagram naprezanje-deformacija za korodiranu armaturu, GRAĐEVINAR, 61 (2)
Autori:

Davor Grandić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
Dubravka Bjegovic WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet