Arhiva

UDK: 628.16.001.8:621-39
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Optimizacija procesa ispiranja brzih filtara za kondicioniranje voda

Dalibor Carević, Goran Lončar, Vladimir Andročec

Sažetak

Istraživanjem na hidrauličkom fizikalnom modelu provedena je optimizacija procesa ispiranja brzih filtara u postrojenjima za kondicioniranje vode. Optimalizacija u smislu određivanja minimalnog vremena potrebnog za cjelokupni proces ispiranja pri kome stabilnost podnica neće biti ugrožena, a odnošanje filtarskog materijala će biti minimalno. Rezultati mjerenja na hidrauličkom fizikalnom modelu uspoređeni su s rezultatima mjerenja u filtarskom polju na stvarnom uređaju.

Ključne riječi
kondicioniranje voda, ispiranje, proces, optimizacija, fizikalni model, brzi filtar

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Carević, D., Lončar, G., Andročec, V.: Optimizacija procesa ispiranja brzih filtara za kondicioniranje voda, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 2

ILI:

Carević, D., Lončar, G., Andročec, V. (2009). Optimizacija procesa ispiranja brzih filtara za kondicioniranje voda, GRAĐEVINAR, 61 (2)
Autori:
Dalibor Carevic WEB
Dalibor Carević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Vladimir Andročec
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet