Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 5
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Istraživanje važnosti ključnih faktora kvalitete pri upravljanju građevinskim projektima

Žanesa Ljevo, Mladen Vukomanović, Nerman Rustempašić

Sažetak

Istraživanje ključnih faktora kvalitete procesa građevinskih projakata u Bosni i Hercegovini te Hrvatskoj, pokazalo je da te faktore ne prihvaćaju jednako investitori, izvođači/podizvođači i voditelji projekta/konzultanti/projektanati. Prva četiri rangirana faktora su: koordinacija među sudionicima, komunikacija; stručnost/ znanje...; planiranje i kontrola, s različitim prioritetom unutar spomenutih sudionika. Istraživanje je nadalje pokazalo kako tijekom različitih faza građevinskog projekta važnost se pojedinih faktora kvalitete razlikuje s obzirom na različita upravljačka gledišta.

Ključne riječi
ključni faktori kvalitete, upravljanje projektima, građevinarstvo, građevinski projekt

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ljevo, Ž., Vukomanović, M., Rustempašić, N.: Istraživanje važnosti ključnih faktora kvalitete pri upravljanju građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 5, pp. 359-366, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1723.2016

ILI:

Ljevo, Ž., Vukomanović, M., Rustempašić, N. (2017). Istraživanje važnosti ključnih faktora kvalitete pri upravljanju građevinskim projektima, GRAĐEVINAR, 69 (5), 359-366, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1723.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zanesa WEB
Žanesa Ljevo
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet
Vukomanovic NOVA WEB
Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
nerman WEB
Nerman Rustempašić
Sveučilište u Sarajevu
Arhitektonskifakultet