Arhiva

UDK: 724.193:628.21
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Istraživanja i projektno rješenje hidrotehničkog tunela Stupe

Davor Bojanić, Duško Barčot

Sažetak

Opisani su opsežni istražni radovi na lokaciji hidrotehničkog tunela Stupe u Splitu koji su poslužili za izradu projektne dokumentacije. Rezultati istraživanja bili su osnova za klasifikaciju i kategorizaciju stijenske mase. Tako određene geotehničke karakteristike bili su odlučujuće pri odabiru trase tunela i za projektiranje podgradnog sustava koji je predviđen kao tunelska obloga. Na kraju su navedeni podaci o tijeku iskopa tunela pri čemu su opisane i karakteristike tla.

Ključne riječi
klasifikacija tla, kategorizacija tla, podgradni sustav, hidrotehnički tunel Stupe, trasa, projektna dokumentacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bojanić, D., Barčot, D.: Istraživanja i projektno rješenje hidrotehničkog tunela Stupe, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 5

ILI:

Bojanić, D., Barčot, D. (2001). Istraživanja i projektno rješenje hidrotehničkog tunela Stupe, GRAĐEVINAR, 53 (5)
Autori:

Davor Bojanić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Duško Barčot
Institut IGH d.d.
Poslovni centar Split