Arhiva

UDK: 624.074.4.001.4:624.012.46
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza prednapetih betonskih ljusaka pod dugotrajnim opterećenjem

Jure Radnić, Domagoj Matešan, Nikola Grgić

Sažetak

Prikazan je numerički model za materijalnu i geometrijsku nelinearnu analizu prednapetih betonskih ploča i ljusaka opterećenih kratkotrajnim i dugotrajnim statičkim opterećenjem, provedenim bez rasterećenja. Simulirani su najvažniji nelinearni efekti ponašanja betona, betonskog čelika i prednapete armature. Opisani numerički model provjeren je na rezultatima provedenog eksperimentalnog ispitivanja prednapete betonske ljuske opterećene kratkotrajnim i dugotrajnim opterećenjem.

Ključne riječi
numerički model, nelinearna analiza, eksperimentalno ispitivanje, dugotrajno opterećenje, kratkotrajno opterećenje, prednapeta betonska ljuska

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D., Grgić, N.: Analiza prednapetih betonskih ljusaka pod dugotrajnim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 3

ILI:

Radnić, J., Matešan, D., Grgić, N. (2010). Analiza prednapetih betonskih ljusaka pod dugotrajnim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 62 (3)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Nikola Grgic WEB
Nikola Grgić
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije