Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj pepela iz papirnog mulja na geopolimerni beton s letećim pepelom

Pachamuthu Senthamilselvi, Thangaraju Palanisamy

Sažetak

U radu je prikazan razvoj veziva na bazi letećeg pepela i pepela dobivenog spaljivanjem papirnog mulja za pripremu geopolimernog betona. Uzorci za ispitivanje su pripremljeni s raznim postocima zamjene letećeg pepela pepelom iz papirnog mulja pri različitim uvjetima njege. Provedeno je ispitivanje tlačne čvrstoće, vlačne čvrstoće pri cijepanju i čvrstoće na savijanje te istraživanje mikrostrukture geopolimera. Povećanje čvrstoće geopolimernog betona s letećim pepelom i pepela iz papirnog mulja do 10 % pokazuje da postoje dobre perspektive za korištenje ovakvog tipa betona za ugradnju na licu mjesta.

Ključne riječi
geopolimerni beton, leteći pepeo, pepeo iz papirnog mulja, njega, tlačna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Senthamilselvi, P., Palanisamy, T.: Utjecaj pepela iz papirnog mulja na geopolimerni beton s letećim pepelom, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 9, pp. 851-859, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1864.2016

ILI:

Senthamilselvi, P., Palanisamy, T. (2017). Utjecaj pepela iz papirnog mulja na geopolimerni beton s letećim pepelom, GRAĐEVINAR, 69 (9), 851-859, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1864.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
DSC 4166
Pachamuthu Senthamilselvi
Nacionalni tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija
Dr.T.Palanisamy
Thangaraju Palanisamy
Nacionalni tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Tamil Nadu, Indija