Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Predviđanje svojstava betona od recikliranih agregata

Ivana Miličević, Tanja Kalman Šipoš

Sažetak

Upotreba recikliranih materijala kao zamjene prirodnom agregatu u betonu značajna je iz ekološki prihvatljivog aspekta njegove ponovne upotrebe. Veza između komponenti betona i njegovih svojstava ne može biti prikazana samo na osnovi matematičkih formula. Prema tome, primijenjene su umjetne neuronske mreže i regresijska analiza eksperimentalnih rezultata postignutih planiranjem eksperimenta. Dokazano je da obje primijenjene tehnike omogućuju visoku pouzdanost za modeliranje svojstava betona na osnovi njegovih komponenti.

Ključne riječi
neuronska mreža, matematički model, drobljeni crijep, drobljena opeka, svojstva betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Miličević, I., Šipoš, T. K.: Predviđanje svojstava betona od recikliranih agregata, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 5, pp. 347-357, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1867.2016

ILI:

Miličević, I., Šipoš, T. K. (2017). Predviđanje svojstava betona od recikliranih agregata, GRAĐEVINAR, 69 (5), 347-357, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1867.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Milicevic WEB
Ivana Miličević
Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Građevinski fakultet
T Kalman sipos WEB
Tanja Kalman Šipoš
Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku
Građevinski fakultet