Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Financijska i socioekonomska analiza projekata gospodarenja otpadom

Jasmina Ćetković, Slobodan Lakić, Miloš Knežević, Predrag Bogdanović, Miloš Žarković

Sažetak

U radu je provedena simulacija financijske i socioekonomske analize na hipotetskom primjeru projekta izgradnje regionalnog odlagališta. Analiza je pokazala da određeni investicijski projekti, posebno u zemljama u razvoju, zbog definiranja socioekonomski prihvatljivih cijena, imaju nisku ili negativnu stopu financijske rentabilnosti, pa se konačna odluka o realizaciji tih projekata donosi nakon provođenja socioekonomske analize. Projekti koje je moguće izvesti, financijsko održivi, ali ne i komercijalno isplativi, pogodni su za javno financiranje.

Ključne riječi
analiza opravdanosti projekata, financijska analiza, socioekonomska analiza, gospodarenje otpadom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ćetković, J., Lakić, S., Knežević, M., Bogdanović, P., Žarković, M.: Financijska i socioekonomska analiza projekata gospodarenja otpadom, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 11, pp. 1007-1016, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1874.2015

ILI:

Ćetković, J., Lakić, S., Knežević, M., Bogdanović, P., Žarković, M. (2017). Financijska i socioekonomska analiza projekata gospodarenja otpadom, GRAĐEVINAR, 69 (11), 1007-1016, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1874.2015

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jasmina Cetkovic WEB
Jasmina Ćetković
Sveučilište Crne Gore
Ekonomski fakultet
Slobodan Lakic WEB
Slobodan Lakić
Sveučilište Crne Gore
Ekonomski fakultet
Knezevic
Miloš Knežević
Sveučilište Crne Gore,
Građevinski fakultet
Predrag Bogdanovic WEB
Predrag Bogdanović
Institut za promet, Srbija
Milos Zarkovic WEB
Miloš Žarković
Erste Bank Crne Gore