Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza učinkovitosti mjera za smanjenje razina buke od željezničkog prometa

Aja Tumavičė, Alfredas Laurinavicius, Audrius Vaitkus, Šarūnas Mikaliūnas, Zigmantas Perveneckas, Kęstutis Čiuprinskas

Sažetak

U radu je dan pregled mehanizama širenja buke, modela interakcije kotača i tračnica te europski propisi koji se odnose na buku od željezničkog prometa. Opisane su akustične i neakustične mjere za smanjenje razina buke te je procijenjena njihova učinkovitost. Dane su preporuke za definiranje kriterija za njihovo vrednovanje kako bi se u najvećoj mogućoj mjeri prilagodile lokalnim uvjetima. Analizirana je projektna dokumentacija litvanskih i međunarodnih željeznica kako bi se prikazalo koje su mjere zaštite primijenjene na toj lokaciji i kako bi se ocijenila njihova učinkovitost.

Ključne riječi
interakcija kotača i tračnica, model, buka od kotrljanja, mjere smanjenja razina buke, učinkovitost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tumavičė, A., Laurinavicius, A., Vaitkus, A., Mikaliūnas, . Š., Perveneckas, Z., Čiuprinskas, K.: Analiza učinkovitosti mjera za smanjenje razina buke od željezničkog prometa, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 1, pp. 41-51, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1877.2016

ILI:

Tumavičė, A., Laurinavicius, A., Vaitkus, A., Mikaliūnas, . Š., Perveneckas, Z., Čiuprinskas, K. (2017). Analiza učinkovitosti mjera za smanjenje razina buke od željezničkog prometa, GRAĐEVINAR, 69 (1), 41-51, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1877.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
A. Tumavice WEB
Aja Tumavičė
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu
Zavod za prometnu infrastrukturu
Litva
Laurinavicius Alfredas
Alfredas Laurinavicius
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu
Odjel za ceste
Litva
Vaitkus WEB
Audrius Vaitkus
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu,
Institut za istraživanje cesta,
Litva

Šarūnas Mikaliūnas
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu
Odjel za doktorske studije
Litva
Z. Perveneckas WEB
Zigmantas Perveneckas
Ministarstvo prometa i komunikacija Republike Litve
K. Ciuprinskas WEB
Kęstutis Čiuprinskas
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu
Odjel za energetiku zgrada