Arhiva

UDK: 666.97.033.1.0011
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Projektiranje sastava samozbijajućeg betona

Nina Štirmer, Ivana Banjad Pečur

Sažetak

U radu su pregledno prikazani postupci ispitivanja, mogućnosti primjene i reološke osnove ponašanja svježeg samozbijajućeg betona. Prikazane su preporučene metode ispitivanja i zahtjevi za samozbijajući beton u svježem stanju. Uz navedeno također su prikazani rezultati provedenih vlastitih laboratorijskih ispitivanja svojstava samozbijajućeg betona. Dane su preporuke za projektiranje sastava kako bi se postigla zahtijevana svojstva samozbijajućeg betona za određenu namjenu

Ključne riječi
projektiranje sastava, postupci ispitivanja, primjena, ponašanje, reološke osnove samozbijajući beton, samozbijajući beton, reološke osnove

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Štirmer, N., Banjad Pečur, I. .: Projektiranje sastava samozbijajućeg betona, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 4

ILI:

Štirmer, N., Banjad Pečur, I. . (2009). Projektiranje sastava samozbijajućeg betona, GRAĐEVINAR, 61 (4)
Autori:

Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
Ivana Banjad Pecur WEB
Ivana Banjad Pečur
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale