Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Fizikalno-mehanička svojstva betonskih mješavina za izradu kolnika na autobusnim stajalištima

Miloš Šešlija, Nebojša Radović, Andrija Rašeta, Anka Starčev-Ćurčin, Danijel Kukaras

Sažetak

U radu su prikazana detaljna istraživanja tri betonske mješavine, koje su korištene za izradu autobusnih stajališta u Novom Sadu. Mješavine se razlikuju po udjelu agregata, različitoj količini i tipu cementa, kao i po različitim vrstama i količinama dodataka koji su korišteni za spravljanje betonskih mješavina. Nakon utvrđenih fizikalno-mehaničkih svojstava betona, primijećeno je da sve mješavine ispunjavaju zahtjeve za izgradnju betonskog kolnika za autobusna stajališta. Dobiveni rezultati ukazuju da su analizirane mješavine povoljne i za izradu betonskih kolnika na cestama.

Ključne riječi
betonski kolnik, fizičko-mehanička svojstva, autobusna stajališta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šešlija, M., Radović, N., Rašeta, A., Starčev-Ćurčin, A., Kukaras, D.: Fizikalno-mehanička svojstva betonskih mješavina za izradu kolnika na autobusnim stajalištima , GRAĐEVINAR, 70 (2018) 2, pp. 121-132, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1945.2016

ILI:

Šešlija, M., Radović, N., Rašeta, A., Starčev-Ćurčin, A., Kukaras, D. (2018). Fizikalno-mehanička svojstva betonskih mješavina za izradu kolnika na autobusnim stajalištima , GRAĐEVINAR, 70 (2), 121-132, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1945.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 SESLIJA WEB
Miloš Šešlija
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
RADOVIWEB
Nebojša Radović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
3 RASETA WEB
Andrija Rašeta
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
4 STARCEV WEB
Anka Starčev-Ćurčin
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
5 KUKAREV WEB
Danijel Kukaras
Sveučilište u Novom Sadu
Građevinski fakultet u Subotici