Arhiva

UDK: 691.8+669.14:624.012.45
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Primjena nehrđajućih čelika kao armature u betonu

Irina Stipanović Oslaković, Dubravka Bjegović

Sažetak

Polazeći od štetnosti korozije armature na trajnost i troškove održavanja armiranobetonskih konstrukcija, u radu se kao način sprečavanja korozije armature opisuje primjena armature od određenih vrsta nehrđajućih čelika koji su otporni na koroziju. Prikazani su rezultati ispitivanja korozijske otpornosti nehrđajućih čelika i ugljičnog čelika te su dane preporuke za upotrebu nehrđajućih čelika kao armature ovisno o razredu izloženosti projektirane armiranobetonske konstrukcije.

Ključne riječi
trajnost, troškovi održavanja, armatura, korozija, nehrđajući čelik, armiranobetonska konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Oslaković, I. S., Bjegović, D.: Primjena nehrđajućih čelika kao armature u betonu, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 3

ILI:

Oslaković, I. S., Bjegović, D. (2010). Primjena nehrđajućih čelika kao armature u betonu, GRAĐEVINAR, 62 (3)
Autori:

Irina Stipanović Oslaković
Institut IGH d.d.
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet