Arhiva

UDK: 699.86:009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Termičko djelovanje na građevine – meteorološka podloga za hrvatske norme

Marjana Gajić-Čapka, Ksenija Zaninović, Boris Androić, Ivica Džeba, Darko Dujmović

Sažetak

Uvodno je prikazano termičko djelovanje na građevine prema prednormi ENV 1991-2-5:1997, što ovisi o klimatskim parametrima. Slijedi opis istraživanja režima ekstremnih temperatura zraka za Hrvatsku na bazi podataka iz razdoblja 1961-1990. Temperaturno zoniranje Hrvatske provedeno je prema vertikalnim gradijentima parametara Tmax50 i Tmin50 i njihove ovisnosti o nadmorskoj visini. Definirano je pet zona za maksimalne temperature zraka i šest zona za minimalne temperature zraka.

Ključne riječi
ekstremne temperature zraka, analiza ekstrema, klimatski parametri, nadmorska visina, temperaturne zone, termičko djelovanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gajić-Čapka, M., Zaninović, K., Androić, B., Džeba, I., Dujmović, D.: Termičko djelovanje na građevine – meteorološka podloga za hrvatske norme, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 7

ILI:

Gajić-Čapka, M., Zaninović, K., Androić, B., Džeba, I., Dujmović, D. (2001). Termičko djelovanje na građevine – meteorološka podloga za hrvatske norme, GRAĐEVINAR, 53 (7)
Autori:

Marjana Gajić-Čapka
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Ksenija Zaninović
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
Androic WEB
Boris Androić
I.A. projektiranje d.o.o., Zagreb
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske
Džeba Ivica WEB
Ivica Džeba
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
DDujmovic 221112 WEB
Darko Dujmović
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske