Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza primjenjivosti empirijskih modela za opis karakteristika polja dina

Gordon Gilja, Neven Kuspilić, Kristina Potočki

Sažetak

U radu je prikazan pregled sadašnjih spoznaja i pristup istraživanju dina proučavanjem neposrednih generatora fizikalnih procesa u koritu. On se temelji na mjerenjima brzine pokretnog dna koja karakterizira kretanje vučenog nanosa pomoću akustičnog strujomjera (ADCP-a). Utjecaj brzine pokretnog dna na morfodinamičke procese do danas je ostao neistražen.

Ključne riječi
dine, vučeni nanos, brzina pokretnog dna, turbulencija, ADCP

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gilja, G., Kuspilić, N., Potočki, K.: Analiza primjenjivosti empirijskih modela za opis karakteristika polja dina, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 6, pp. 427-436, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1989.2017

ILI:

Gilja, G., Kuspilić, N., Potočki, K. (2017). Analiza primjenjivosti empirijskih modela za opis karakteristika polja dina, GRAĐEVINAR, 69 (6), 427-436, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1989.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Foto Gilja
Gordon Gilja
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
KUSPILIC WEB
Neven Kuspilić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
POTOCKI WEB
Kristina Potočki
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet