Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 3
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Kamen i mort kod mostova iz razdoblja Osmanskog Carstva u Bosni i Hercegovini

Naida Ademović, Azra Kurtović

Sažetak

U radu su prikazani glavni parametri gradnje kamenih mostova te bitni čimbenici pri odabiru novog (zamjenskog) kamena i morta za gradnju. Opisani su rezultati laboratorijskog ispitivanja kamena i morta koji se uobičajeno koriste kod sanacije i rekonstrukcije građevina kulturno-povijesne baštine u Bosni i Hercegovini iz perioda osmanske vladavine. Posebna pažnja je posvećena ispitivanju fizikalnih i mehaničkih karakteristika sedre, travertina i vapnenaca kao osnovnih kamenih materijala koji su korišteni prilikom izgradnje takvih konstrukcija.

Ključne riječi
kulturno-povijesna baština, mortovi, kamen, hidraulični dodaci, restauracija, laboratorijska ispitivanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ademović, N., Kurtović, A.: Kamen i mort kod mostova iz razdoblja Osmanskog Carstva u Bosni i Hercegovini, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 3, pp. 213-224, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2003.2017

ILI:

Ademović, N., Kurtović, A. (2018). Kamen i mort kod mostova iz razdoblja Osmanskog Carstva u Bosni i Hercegovini, GRAĐEVINAR, 70 (3), 213-224, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2003.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
naida ademovic
Naida Ademović
Sveučilište u Sarajevu
Građevinski fakultet
Azra Kurtovic WEB
Azra Kurtović
Univerzitet u Sarajevu
Građevinski fakultet