Arhiva

UDK: 624.016:624.041
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Dijagrami interakcije za proračun armature stupova

Zorislav Sorić, Ana Mandić Ivanković

Sažetak

U članku je prikazana analiza područja primjene postupka proračuna stupova prema Ehlersu na temelju koje su nacrtani dijagrami interakcije i uspoređeni s tzv. klasičnim dijagramima. Primijenjeni su uvjeti Eurokoda 2 o minimalnoj i maksimalnoj armaturi. Upozorava se na djelovanje momenta savijanja i tlačne sile kad Ehlersov postupak daje neadekvatnu armaturu. Određena su i dopuštena područja dijagrama interakcije prema Eurokodu 8, s obzirom na ograničenja veličine tlačne sile

Ključne riječi
dijagram interakcije, armiranobetonski stup, proračun, Ehlersov postupak, Eurokod 2, Eurokod 8, armatura

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sorić, Z., Mandić Ivanković, A.: Dijagrami interakcije za proračun armature stupova, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 7

ILI:

Sorić, Z., Mandić Ivanković, A. (2001). Dijagrami interakcije za proračun armature stupova, GRAĐEVINAR, 53 (7)
Autori:

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet