Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Utjecaj opružnog ventila na učinkovitost vodoopskrbnih sustava

Dražen Vouk, Vladimir Poljak, Jurica Kovač, Luka Jelić

Sažetak

Analizirane su karakteristike rada i učinkovitost ventila za regulaciju nizvodnog tlaka s posebnim osvrtom na mehaničke opružne ventile. Iznesene su teoretske osnove rada opružnih ventila s kritičkim osvrtom na njihovu funkcionalnost i učinkovitost u usporedbi s hidrauličkim ventilima. Na konkretnim primjerima dan je usporedni prikaz rada opružnih i hidrauličkih ventila za regulaciju tlakova s aspekta generiranja određenih hidrauličkih stanja i učinkovitost u upravljanju vodnim gubitcima. Dobiveni rezultati upućuju na potrebu da se opružni ventili zamijene hidrauličkima.

Ključne riječi
vodoopskrbni sustav, regulacijski ventil, opružni ventil, tlak, vodni gubitci

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vouk, D., Poljak, V., Kovač, J. ., Jelić, L.: Utjecaj opružnog ventila na učinkovitost vodoopskrbnih sustava, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 8, pp. 653-663, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2065.2017

ILI:

Vouk, D., Poljak, V., Kovač, J. ., Jelić, L. (2017). Utjecaj opružnog ventila na učinkovitost vodoopskrbnih sustava, GRAĐEVINAR, 69 (8), 653-663, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2065.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
POLJAK WEB
Vladimir Poljak
Hidroprojekt-ing d.o.o.
Jurica Kovac WEB
Jurica Kovač
Aqua Libera d.o.o.
Luka Jelic WEB
Luka Jelić
Hidroprojekt-ing d.o.o.