Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Seizmičko ocjenjivanje postojećih AB građevina prije i nakon pojačavanja posmičnim zidovima

Onur Onat, Burak Yön, Yusuf Calayır

Sažetak

U ovom se radu ocjenjuju postojeće armiranobetonske (AB) građevine prije i nakon pojačanja posmičnim zidovima. Za potrebe numeričkog proračuna odabrana je postojeća AB građevina koja je zatim pojačana pomoću posmičnih zidova. Provedene su inkrementalne dinamičke analize i analize postupnim guranjem (pushover analiza), a za to je primijenjena metoda raspoređenog plastičnog zgloba. Prema dobivenim rezultatima, seizmičkim pojačanjem pomoću posmičnih zidova ne samo da se poboljšava krutost i nosivost građevina već se i smanjuju bočni pomaci i oštećenja.

Ključne riječi
analiza konstrukcije, oštećenje, pojačanje, posmični zid, armiranobetonske građevine

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Onat, O., Yön, B., Calayır, Y.: Seizmičko ocjenjivanje postojećih AB građevina prije i nakon pojačavanja posmičnim zidovima, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 8, pp. 703-712, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2068.2017

ILI:

Onat, O., Yön, B., Calayır, Y. (2018). Seizmičko ocjenjivanje postojećih AB građevina prije i nakon pojačavanja posmičnim zidovima, GRAĐEVINAR, 70 (8), 703-712, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2068.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ONUR WEB
Onur Onat
Sveučilište Munzur
Građevinski fakultet
Tunceli, Turska
1 Burak Yoen WEB
Burak Yön
Sveučilište Dicle, Turska
Fakultet inženjerstva
Odjel za građevinarstvo
Yusuf Calayir
Yusuf Calayır
Sveučilište FIRAT, Turska
Fakultet inženjerstva
Odjel za građevinarstvo