Arhiva

UDK: 666.97.033.16
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mehanizam djelovanja vibracija na plastični svježi beton

Petar Krstulović, Sandra Juradin

Sažetak

Opisan je konstruirani vibracijski reometar koji omogućava kontinuirano zapisivanje ubrzanja klipa aparature koji oscilira u uzorku materijala. Dano je analitičko rješenje osciliranja klipa u pseudoplastičnom fluidu kojim se aproksimira ponašanje plastičnog svježeg betona. Oko svakog zrna stvara se sloj materijala približnih svojstava Newtonovu fluidu, čime se smanjuju otpori preoblikovanju i zbijanju uzorka. Opisano je djelovanje vibracije na plastični beton i slične materijale.

Ključne riječi
akcelerometar, plastični beton, pseudoplastični fluid, viskozni sloj, oscilacije zrna, vibracijski reometar

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krstulović, P., Juradin, S.: Mehanizam djelovanja vibracija na plastični svježi beton, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 10

ILI:

Krstulović, P., Juradin, S. (2004). Mehanizam djelovanja vibracija na plastični svježi beton, GRAĐEVINAR, 56 (10)
Autori:

Petar Krstulović
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Juradin WEB
Sandra Juradin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije