Arhiva

UDK: 624.011.001.8:725/728
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Drvo kao građevni materijal budućnosti

Manja Kitek Kuzman

Sažetak

U članku se analizira drvo kao građevni materijal čija će primjena u budućim gradnjama biti zastupljenija nego što je bila do sada. Istraživanje prikazano u ovom radu temelji se na provedenoj anketi o odnosu javnosti prema gradnji od drva kao građevnog materijala. Rezultati ankete potvrđuju da drvene konstrukcije zadovoljavaju uvjete za upotrebu u suvremenim građevinama. U člansku se posebno ističe ekološka prikladnost zgrada sa zidovima i ostalim nosivim elementima od drva.

Ključne riječi
drvo, drvena konstrukcija, zgrada, anketa, ekološka prikladnost, građevni materijal

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kuzman, M. K.: Drvo kao građevni materijal budućnosti, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 4

ILI:

Kuzman, M. K. (2010). Drvo kao građevni materijal budućnosti, GRAĐEVINAR, 62 (4)
Autori:

Manja Kitek Kuzman
Univerzitet u Ljubljani
Biotehnički fakultet
Odjel za drvo