Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedba metoda nadziranog učenja u svrhu predviđanja srednjeg mjesečnog protoka

Jadran Berbić, Eva Ocvirk, Gordon Gilja

Sažetak

Dugoročno planiranje hidrotehničkih sustava zahtijeva poznavanje dugoročne dostupnosti vode, najčešće u obliku srednjeg mjesečnog protoka. Uglavnom se koriste znanja iz stohastičke hidrologije, a mogući scenariji dobivaju se generiranjem sintetičkog protoka. Raspolaganje klimatskim modelima nameće mogućnost modeliranja iz budućih scenarija, a pretpostavka u radu je da se za tu svrhu može primjenjivati nadzirano učenje. U radu je analizirana preciznost tri modela nadziranog učenja u tri pristupa i autoregresivnog modela u prvom pristupu, za predviđanje srednjeg mjesečnog protoka, a u ovisnosti o duljini povijesnog niza.

Ključne riječi
dugoročno planiranje, srednji mjesečni dotok, autoregresivni model, nadzirano učenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Berbić, J., Ocvirk, E., Gilja, G.: Usporedba metoda nadziranog učenja u svrhu predviđanja srednjeg mjesečnog protoka, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 8, pp. 643-656, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2102.2017

ILI:

Berbić, J., Ocvirk, E., Gilja, G. (2018). Usporedba metoda nadziranog učenja u svrhu predviđanja srednjeg mjesečnog protoka, GRAĐEVINAR, 70 (8), 643-656, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2102.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Foto Berbic WEB
Jadran Berbić
Državni hidrometeorološki zavod
Ocvirk WEB
Eva Ocvirk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Foto Gilja
Gordon Gilja
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet