Arhiva

UDK: 624.074.5:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Slobodne oscilacije cilindrične tanke ljuske

Ivan Stanke

Sažetak

Promatra se elastična homogena izotropna kružna cilindrična tanka ljuska učvršćena na krajevima. Traže se svojstvene vrijednosti i svojstvene frekvencije takve ljuske. U tu svrhu promatra se valna jednadžba kružne cilindrične tanke ljuske sa zadanim rubnim uvjetom. Rješavanjem valne jednadžbe uz primjenu metode redukcije dimenzije (MRD), mogu se izračunati svojstvene vrijednosti ? i svojstvene frekvencije k. Proračun je obavljen na računalu korištenjem programa Mathematica.

Ključne riječi
svojstvene vrijednosti, svojstvene frekvencije, valna jednadžba, metoda redukcije dimenzije, program Mathematica, cilindrična tanka ljuska

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stanke, I.: Slobodne oscilacije cilindrične tanke ljuske, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 10

ILI:

Stanke, I. (2004). Slobodne oscilacije cilindrične tanke ljuske, GRAĐEVINAR, 56 (10)
Autori:

Ivan Stanke
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet