Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena onečišćenja podzemnih voda na području bivšeg vojnog aerodroma

Lubomír Petrula, Jaromír Říha, Tomáš Julínek

Sažetak

Rad se bavi analizom onečišćenja podzemnih voda na području bivšeg vojnog aerodroma uzrokovanog curenjem goriva iz spremnika te drugim slučajnim izlijevanjem onečišćivača, uglavnom policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH). Modeliranjem je zamijećeno da nakon prestanka crpljenja zagađivač zaobilazi brtveni zid oko njegovih rubova te se nastavlja kretati prema području gdje se zahvaća voda. Ovim modelom zaključeno je da postoji niska razina opasnosti od zagađenja, uglavnom zbog utjecaja raspada (razgradnje) zagađivača te sorpcije.

Ključne riječi
onečišćenje podzemnih voda, modeliranje transporta zagađivača, sorpcija, hidraulična barijera

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Petrula, L., Říha, J., Julínek, T.: Procjena onečišćenja podzemnih voda na području bivšeg vojnog aerodroma, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 337-343, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2161.2017

ILI:

Petrula, L., Říha, J., Julínek, T. (2018). Procjena onečišćenja podzemnih voda na području bivšeg vojnog aerodroma, GRAĐEVINAR, 70 (4), 337-343, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2161.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Petrula WEB
Lubomír Petrula
Tehnološko sveučilište u Brnu
Riha WEB
Jaromír Říha
Tehnološko sveučilište u Brnu
Julinek WEB
Tomáš Julínek
Tehnološko sveučilište u Brnu