Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Gospodarenje muljem s UPOV-a - novi uvid u mogućnosti njegove oporabe kao zamjenskog cementnog materijala

Domagoj Nakić, Dražen Vouk, Nina Štirmer, Marijana Serdar

Sažetak

U zemljama u razvoju, kakva je i Hrvatska, prisutan je trend povećanja količina mulja koji se generira na uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV). Termičkom obradom mulja olakšava se njegovo daljnje gospodarenje, a pritom se generira pepeo kao novi otpad. Ovakvim pristupom izbjegava se potreba za odlaganjem pepela na odlagalištima neopasnog otpada, a time se direktno smanjuju troškovi ne samo odlaganja mulja, odnosno pepela, nego i proizvodnje sirovog cementa. Uz zamjenu 20 % cementa pepelom, svi analizirani tehnički i okolišni zahtjevi su zadovoljeni.

Ključne riječi
mulj s uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, pepeo, spaljivanje, cement, čvrstoća, izluživanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nakić, D., Vouk, D., Štirmer, N., Serdar, M.: Gospodarenje muljem s UPOV-a - novi uvid u mogućnosti njegove oporabe kao zamjenskog cementnog materijala, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 277-286, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2164.2017

ILI:

Nakić, D., Vouk, D., Štirmer, N., Serdar, M. (2018). Gospodarenje muljem s UPOV-a - novi uvid u mogućnosti njegove oporabe kao zamjenskog cementnog materijala, GRAĐEVINAR, 70 (4), 277-286, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2164.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Domagoj Nakic WEB
Domagoj Nakić
Sveučilište u Zagrebu
Građevonski fakultet
Vouk Drazen
Dražen Vouk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Nina Štirmer
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale