Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Integralni računalni model za simulaciju Morskih orgulja

Nino Krvavica, Igor Ružić, Nevenka Ožanić

Sažetak

U radu je prikazan integralni pristup simulaciji hidrauličkih i glazbenih aspekata Morskih orgulja u Zadru. Računalni se model sastoji od algoritma za generiranje realnih morskih valova, numeričkog modela oscilacija vodnih masa u cijevima orgulja te glazbenog modela za generiranje zvuka. Rezultati su pokazali kako se, za jednake valne uvjete, unutarnje oscilacije razine vode razlikuju među segmentima Morskih orgulja, ponajprije zbog različitih geometrija cijevi. Analize su nadalje otkrile kako rezultirajući zvuk, osim o geometriji cijevi, ovisi i o duljini i smjeru propagacije valova.

Ključne riječi
Morske orgulje, računalni model, valni spektar, oscilacije vodnih masa, direktna integracija, valni oblik zvučnog signala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krvavica, N., Ružić, I., Ožanić, N.: Integralni računalni model za simulaciju Morskih orgulja, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 287-295, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2171.2017

ILI:

Krvavica, N., Ružić, I., Ožanić, N. (2018). Integralni računalni model za simulaciju Morskih orgulja, GRAĐEVINAR, 70 (4), 287-295, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2171.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
NinoKrvavica WEB
Nino Krvavica
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
IgorRuzic WEB
Igor Ružić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
NEVENKA OZANIC WEB
Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet