Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjenjivanje metoda za predviđanje osne nosivosti utisnutih i zabijenih pilota u koherentnom tlu

Mirjana Vukićević, Miloš Marjanović, Veljko Pujević, Obradović Nikola

Sažetak

U radu je prikazano ocjenjivanje metoda za predviđanje granične osne nosivosti pojedinačnih pilota na bazi rezultata statičkog penetracijskog pokusa (CPT), te ocjenjivanje statičkih metoda baziranih na analizi efektivnog i ukupnog naprezanja. Analizirano je sedamnaest utisnutih MEGA pilota i osam Franki pilota različitih dužina. Dobiveni rezultati pokazuju da je, među izravnim CPT metodama, za analizirane geotehničke uvjete i tipove pilota najbolja metoda koju predlažu Bustamante i Gianeselli (LCPC).

Ključne riječi
utisnuti MEGA pilot, Franki pilot, osna nosivost pilota, ispitivanje statičkim opterećenjem

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vukićević, M., Marjanović, M., Pujević, V., Nikola, O.: Ocjenjivanje metoda za predviđanje osne nosivosti utisnutih i zabijenih pilota u koherentnom tlu, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 8, pp. 685-693, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2175.2017

ILI:

Vukićević, M., Marjanović, M., Pujević, V., Nikola, O. (2018). Ocjenjivanje metoda za predviđanje osne nosivosti utisnutih i zabijenih pilota u koherentnom tlu, GRAĐEVINAR, 70 (8), 685-693, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2175.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mirjana Vukicevic WEB
Mirjana Vukićević
Faculty of Civil Engineering
Milos Marjanovic WEB
Miloš Marjanović
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Veljko Pujevic WEB
Veljko Pujević
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Nikola Obradovic WEB
Obradović Nikola
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet