Arhiva

UDK: 627.13.001.42
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 6
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje koeficijenta otpora tečenju

Danila Lozzi-Kožar, Ivica Kožar

Sažetak

U cilju određivanja koeficijenta otpora tečenju provedena su mjerenja geometrijskih i hidrauličkih veličina na više presjeka duž odvodnog kanala Botonega. Načinjen je program za računalo u programskom okruženju MathCad za jednodimenzijski model tečenja rješavanjem jednadžbe kontinuiteta i energijske jednadžbe uz opis otpora tečenju preko Manningove jednadžbe. Dobivene su vrijednosti Manningovog koeficijenta hrapavosti za različite protoke i uspoređene s podacima iz literature.

Ključne riječi
kanal Botonega, jednodimenzijski model tečenja, jednadžba kontinuiteta, Manningov koeficijent hrapavosti, koeficijent otpora tečenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lozzi-Kožar, D., Kožar, I.: Određivanje koeficijenta otpora tečenju, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 6

ILI:

Lozzi-Kožar, D., Kožar, I. (2009). Određivanje koeficijenta otpora tečenju, GRAĐEVINAR, 61 (6)
Autori:

Danila Lozzi-Kožar
Hrvatske vode VGO Rijeka
Ivica KoE ar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet