Arhiva

UDK: 624.072.33:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje krutosti na savijanje u betonskim okvirima

Jure Radnić, Domagoj Matešan, Alen Harapin

Sažetak

Prvo je raspravljena problematika utvrđivanja stvarne krutosti greda i stupova betonskih okvira. Potom su opisani neki njihovi najčešće korišteni modeli krutosti na savijanje. Zatim je analiziran utjecaj odabranih modela krutosti greda i stupova na raspodjelu momenata savijanja u stvarnom okviru. Na kraju su navedeni zaključci za odabir adekvatnih modela krutosti elemenata okvira pri proračunu mjerodavnih unutarnjih sila, u cilju postizanja podjednake sigurnosti greda i stupova.

Ključne riječi
krutost na savijanje, greda, stup, model krutosti, razdioba unutarnjih sila, betonski okvir

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D., Harapin, A.: Modeliranje krutosti na savijanje u betonskim okvirima, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 5

ILI:

Radnić, J., Matešan, D., Harapin, A. (2010). Modeliranje krutosti na savijanje u betonskim okvirima, GRAĐEVINAR, 62 (5)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Harapin Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije