Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 1
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza osnovnih mehaničkih svojstava mješavina recikliranog betona s recikliranim krupnozrnatnim agregatom

Kai Wu, Feng Chen, Chuyang Chen, Shiqi Lin, Yang Nan

Sažetak

Tri vrste recikliranog betona sa šest različitih udjela recikliranog agregata (RAC) ispitano je u četiri različite starosti kako bi se odredila njihova tlačna čvrstoća na uzorcima oblika kocke, odnosno kako bi se utvrdila njihova mehanička svojstva. Sustavno su analizirani oblici sloma, tlačna čvrstoća, krivulje naprezanja – deformacije, maksimalne deformacije te modul elastičnosti betona s recikliranim agregatom. Na temelju dobivenih rezultata predložena su tri izraza za RAC kako bi se opisao odnos između tlačne čvrstoće i udjela zamjene agregata. Razni izrazi za određivanje modula elastičnosti uspoređuju se s rezultatima ispitivanja, nakon čega se prikazuju tri najpovoljnija izraza za tri vrste RAC-a, uključujući i potrebne izmjene, naročito za RAC s miješanim recikliranim agregatom.

Ključne riječi
otpadna opeka, miješani reciklirani agregat, tlačna čvrstoća, modul elastičnosti, mehanička svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Wu, K., Chen, F., Chen, C., Lin, S., Nan, Y.: Analiza osnovnih mehaničkih svojstava mješavina recikliranog betona s recikliranim krupnozrnatnim agregatom, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 1, pp. 1-12, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2244.2017

ILI:

Wu, K., Chen, F., Chen, C., Lin, S., Nan, Y. (2023). Analiza osnovnih mehaničkih svojstava mješavina recikliranog betona s recikliranim krupnozrnatnim agregatom, GRAĐEVINAR, 75 (1), 1-12, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2244.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Autor 2244 1 WEB
Kai Wu
Sveučilište Hohai, Nanjing, Kina
Visoka graditeljska i prometna škola
Autor 2244 2 WEB
Feng Chen
Sveučilište Hohai, Nanjing, Kina
Visoka graditeljska i prometna škola
Autor 2244 3 WEB
Chuyang Chen
Sveučilište Kalifornije, Berkeley, SAD
Odjel za građevinarstvo i inženjerstvo okoliša
Autor 2244 4 WEB
Shiqi Lin
Sveučilište Hohai, Nanjing, Kina
Visoka graditeljska i prometna škola
Autor 2244 5 WEB
Yang Nan
Sveučilište Hohai, Nanjing, Kina
Visoka graditeljska i prometna škola