Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena osjetljivosti asfalta modificiranog aluminijevim trihidratom na vlagu

Shengjie Liu, Sheng Bo Zhou, Yinshan Xu

Sažetak

U radu je na temelju slobodne površinske energije, ocijenjena osjetljivost asfalta s aluminijevim trihidratom na vlagu. Analizirana su fizikalna svojstva i zapaljivost uzoraka s dodatkom aluminijeva trihidrata. Za potrebe istraživanja izrađeni su uzorci asfalta modificiranog stiren-butadien-stirenom s različitim udjelima ATH-a (0-14 %). Na uzorcima s dodatkom ATH-a analizirano je povećanje viskoznosti, točka razmekšanja, otpornost bitumena prema kolotraženju, granični indeks kisika i indeks penetracije. Iz aspekta mikromehanizama, ATH u velikoj mjeri nepovoljno utječe na oštećenje asfaltne mješavine uslijed djelovanja vlage.

Ključne riječi
asfaltno vezivo, aluminijev trihidrat, osjetljivost na vlagu, slobodna površinska energija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Liu, S., Zhou, S. B., Xu, Y.: Ocjena osjetljivosti asfalta modificiranog aluminijevim trihidratom na vlagu, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 10, pp. 863-871, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2257.2017

ILI:

Liu, S., Zhou, S. B., Xu, Y. (2018). Ocjena osjetljivosti asfalta modificiranog aluminijevim trihidratom na vlagu, GRAĐEVINAR, 70 (10), 863-871, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2257.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Shengjie Liu WEB
Shengjie Liu
Sveučilište Hohai, Kina
Fakultet za građevinarstvo i promet
Shengbo Zhou WEB
Sheng Bo Zhou
Institut Guangxi za istraživanja u prometu, Kina
Yinshan Xu WEB
Yinshan Xu
Institut za prometne znanosti Zhejiang, Kina