Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena mogućnosti recikliranja pomoću metoda ANN i SVM

Aleksandra Vujkov, Dragana Bibić, Igor Peško, Vladimir Mučenski, Jasmina Dražić, Milan Trivunić

Sažetak

U ovom je radu prikazana analiza količina betona i armature koje se mogu reciklirati iz stambenih zgrada sa skeletnim konstrukcijama. Kako bi se procijenile količine tih materijala, izrađeni su modeli bazirani na umjetnoj inteligenciji, pri čemu su korištene metode ANN (umjetne neuronske mreže) i SVM (metoda potpornih vektora). Rezultati pokazuju da se primjenom metoda ANN i SVM postižu dobra rješenja za procjenu mogućnosti recikliranja. Srednja apsolutna postotna pogreška (MAPE) mreža ANN odabranih za predviđanje količine betona i armature iznosi 8,74 % za beton i 12,58 % za armaturu.

Ključne riječi
zgrade, recikliranje, beton, armatura, umjetne neuronske mreže, metoda potpornih vektora

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vujkov, A., Bibić, D., Peško, I., Mučenski, V., Dražić, J., Trivunić, M.: Ocjena mogućnosti recikliranja pomoću metoda ANN i SVM, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 9, pp. 783-792, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2273.2017

ILI:

Vujkov, A., Bibić, D., Peško, I., Mučenski, V., Dražić, J., Trivunić, M. (2018). Ocjena mogućnosti recikliranja pomoću metoda ANN i SVM, GRAĐEVINAR, 70 (9), 783-792, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2273.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
slika Aleksandra Vujkov
Aleksandra Vujkov
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
slika Dragana Bibic
Dragana Bibić
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
3 Pesko WEB
Igor Peško
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
4 Mucenski WEB
Vladimir Mučenski
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
5 Drazic WEB
Jasmina Dražić
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo i geodeziju
6 Trivunic WEB
Milan Trivunić
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo i geodeziju