Arhiva

UDK: 624.5.001.8:624.043
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 7
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Predviđanje progiba ovješenog mosta metodom potpornih vektora

Dean Čizmar, Vlatka Rajčić, Anđelko Vlašić

Sažetak

Prikazuje se nova metoda umjetne inteligencije: metoda potpornih vektora koja se rabi za klasifikaciju uzoraka i regresijsku analizu. Za primjer je odabran skup podataka koji definiraju parametre krutosti zavješenog mosta i pomoću kojih se primjenom ove metode može predvidjeti progib zavješenog mosta od prometnog opterećenja. Dobiveni rezultati su uspoređeni sa stvarnim progibima te progibima dobivenim neuralnom mrežom. Tvrdi se da metoda ima visoku točnost predviđanja progiba.

Ključne riječi
progib, umjetna inteligencija, metoda potpornih vektora, prometno opterećenje, neuralna mreža, zavješeni most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Čizmar, D., Rajčić, V., Vlašić, A.: Predviđanje progiba ovješenog mosta metodom potpornih vektora, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 7

ILI:

Čizmar, D., Rajčić, V., Vlašić, A. (2009). Predviđanje progiba ovješenog mosta metodom potpornih vektora, GRAĐEVINAR, 61 (7)
Autori:
cizmar mala WEB
Dean Čizmar
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
AndelkoVlasic WEB
Anđelko Vlašić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet