Arhiva

UDK: 624.131.38+621-519
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Otkrivanje podzemnih prepreka metodom SASW

Vedrana Krstić, Nenad Gucunski

Sažetak

Prikazana je laboratorijska primjena metode za spektralnu analizu površinskih valova (SASW) radi otkrivanja podzemnih prepreka. Prikazan je utjecaj prepreka raznih veličina, oblika, krutosti i dubina prostiranja na krivulju disperzije. U studiji je dokazano da se metoda SASW može uspješno rabiti za otkrivanje podzemnih prepreka, za definiranje horizontalnog i vertikalnog položaja prepreke te za laboratorijsko određivanje općih svojstava materijala od kojeg se prepreka sastoji.

Ključne riječi
svojstvo materijala, otkrivanje prepreka, laboratorij, metoda SASW, površinski valovi, spektralna analiza, podzemna prepreka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krstić, V., Gucunski, N.: Otkrivanje podzemnih prepreka metodom SASW, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 6

ILI:

Krstić, V., Gucunski, N. (2010). Otkrivanje podzemnih prepreka metodom SASW, GRAĐEVINAR, 62 (6)
Autori:

Vedrana Krstić
Koledž u New Jerseyu, SAD
Visoka tehnička škola,
Odjel za građevinarstvo

Nenad Gucunski
Državno sveučilište u New Jerseyu, SAD
Katedra za građevinarstvo i ekologiju