Arhiva

UDK: 624.7:624.012.45
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Naponska prelaganja od puzanja betona na spregnutim mostovima

Dragutin Horvatić, Darija Živni

Sažetak

U konverziji probne norme za mostove ENV-1994-2 u EN postavlja se pitanje točnijeg proračunavanja naponskog prelaganja od puzanja betona. Za manje raspone spregnutih mostova udio betona je relativno veći, pa je i utjecaj puzanja na nosač jači. U točnijoj analizi koeficijent puzanja φ treba korigirati s faktorima ΨA,L i ΨI,L. U radu se prikazuje geneza korekcijskih faktora Ψ, a na primjeru su pokazane razlike koje prema dopuštenoj aproksimaciji nisu uvijek na strani sigurnosti.

Ključne riječi
idealni modul, odnos nL, korekcijski faktor Ψ, koeficijenti relaksacije, naponske promjene, puzanje betona

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Horvatić, D., Živni, D.: Naponska prelaganja od puzanja betona na spregnutim mostovima, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 9

ILI:

Horvatić, D., Živni, D. (2001). Naponska prelaganja od puzanja betona na spregnutim mostovima, GRAĐEVINAR, 53 (9)
Autori:

Dragutin Horvatić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Darija Živni
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet