Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Sanacija tradicijskih kamenih stupova olovnim umetkom

Josip Atalić, Mario Uroš, Marta Šavor Novak

Sažetak

Na tradicijskim kamenim stupovima često se mogu uočiti karakteristične pukotine u području spojeva, ali i različite načine sanacija kojima se pokušavalo zaustaviti njihovo kontinuirano širenje. Sustavnim je numeričkim i laboratorijskim analizama na gotovo realnim dimenzijama uzoraka kao temeljni uzrok raspucavanja orkrivena koncentracija naprezanja na kontaktnim plohama. U radu je prikazan dio rezultata laboratorijskih ispitivanja i numeričkih analiza tradicijskoga oblika sanacije s olovnim umetkom postavljenim između dijelova stupa.

Ključne riječi
kameni stup, kontaktno naprezanje, neravna ploha, koncentracija naprezanja, olovni umetak, laboratorijska ispitivanja, numerička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Atalić, J., Uroš, M., Novak, M. Š.: Sanacija tradicijskih kamenih stupova olovnim umetkom, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 9, pp. 741-756, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2374.2018

ILI:

Atalić, J., Uroš, M., Novak, M. Š. (2018). Sanacija tradicijskih kamenih stupova olovnim umetkom, GRAĐEVINAR, 70 (9), 741-756, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2374.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Atalic Josip3
Josip Atalić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
uros WEB
Mario Uroš
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Marta Savor WEB
Marta Šavor Novak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet