Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 9
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Nosivost na proboj ekscentrično opterećenih AB ravnih ploča bez posmične armature

Zoran Brujić, Danijel Kukaras, Radomir Folić, Sohela Ali, Arpad Čeh

Sažetak

U radu je analiziran utjecaj momenta koji se prenosi spojem unutrašnjeg stupa i ploče, te utjecaj čvrstoće betona na nosivost ravne ploče na proboj. Sedam uzoraka u punoj veličini ispitano je eksperimentalno i numerički. Rezultati su prikazani u obliku krivulje opterećenje-rotacija ploče i uspoređeni s kriterijima loma prema teoriji kritične posmične pukotine (CSCT), kao i s približnim izrazima. Provedena je nelinearna analiza MKE uz kalibraciju modela s eksperimentalnim podacima radi boljega poklapanja numerički dobivenog odnosa opterećenje-rotacija s eksperimentalnim rezultatima.

Ključne riječi
armirani beton, teorija kritične posmične pukotine, ravne ploče, ekscentrični proboj, MKE

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Brujić, Z., Kukaras, D., Folić, R., Ali, S., Čeh, A.: Nosivost na proboj ekscentrično opterećenih AB ravnih ploča bez posmične armature, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 9, pp. 757-770, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2404.2018

ILI:

Brujić, Z., Kukaras, D., Folić, R., Ali, S., Čeh, A. (2018). Nosivost na proboj ekscentrično opterećenih AB ravnih ploča bez posmične armature, GRAĐEVINAR, 70 (9), 757-770, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2404.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zoran Brujic WEB
Zoran Brujić
Sveučilište u Novom Sadu, Srbija
Fakultet tehničkih znanosti
5 KUKAREV WEB
Danijel Kukaras
Sveučilište u Novom Sadu
Građevinski fakultet u Subotici
Folić Radomir WEB2
Radomir Folić
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Odjel za građevinarstvo
Ali
Sohela Ali
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti, Novi Sad
5th author photo Arpad Ceh WEB
Arpad Čeh
Sveučilište u Novom Sadu
Građevinski fakultet, Subotica