Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno istraživanje čvrstoće laganog geopolimernog betona s dodatkom ekološki prihvatljivih materijala

Nithya Swaminathan, N.S. Elangovan, Jayaprithika Anandan

Sažetak

Razlike između svojstava betona s laganim agregatom i normalnog uobičajenog betona za odabrane ekvivalentne omjere u mješavinama, onemogućile su šire korištenje betona s laganim agregatom u građevinarstvu. Dosadašnja su istraživanja pokazala da primjena proizvedenog pijeska, kamene prašine, zgure iz visokih peći, gline, letećeg pepela itd., kao djelomične zamjene cementnog materijala, te primjena proizvedenog pijeska kao zamjene za sitni agregat, dovodi do porasta čvrstoće u odnosu na čvrstoću betona s uobičajenim agregatom. Ljuske kokosovog oraha koriste se kao zamjena za uobičajeni krupni agregat, kako bi se proizveo beton s laganim agregatom.

Ključne riječi
ljuske kokosovog oraha, lagani beton, zgura visokih peći (GGBS), geopolimer

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Swaminathan, N., Elangovan, N., Anandan, J.: Eksperimentalno istraživanje čvrstoće laganog geopolimernog betona s dodatkom ekološki prihvatljivih materijala, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 6, pp. 523-532, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2406.2018

ILI:

Swaminathan, N., Elangovan, N., Anandan, J. (2020). Eksperimentalno istraživanje čvrstoće laganog geopolimernog betona s dodatkom ekološki prihvatljivih materijala, GRAĐEVINAR, 72 (6), 523-532, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2406.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
nithya annun2
Nithya Swaminathan
Measi akademija arhitekture
Odjel za arhitekturu
Elangoven WEB
N.S. Elangovan
Tehničko veleučilište Jeruzalem
Zavod za građevinarstvo
Prithi Image3
Jayaprithika Anandan
Tehničko veleučilište Jeruzalem
Zavod za građevinarstvo