Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 9
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena 2D digitalne analize slike za mjerenje pomaka i širina pukotina na AB elementima

Marina Frančić Smrkić, Janko Košćak, Domagoj Damjanović

Sažetak

Digitalna analiza slike predstavlja alternativu konvencionalnim metodama mjerenja budući da se radi o jednostavnoj i ekonomski prihvatljivoj metodi. U radu su prikazani i analizirani rezultati ispitivanja pomaka i širina pukotina na armiranobetonskim uzorcima koji su dobiveni 2D digitalnom analizom slike i LVDT osjetilima. Za digitalnu analizu slike korišten je obični digitalni fotoaparat, osobno računalo i besplatna verzija komercijalnog programa za analizu slike. Uspoređeni su rezultati tijekom statičkog ispitivanja u laboratoriju na tri uzorka te je provedena validacija primjene 2D digitalne analize slike.

Ključne riječi
digitalna analiza slike, DIC, pomaci, širina pukotine, eksperimentalno istraživanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Smrkić, M. F., Košćak, J., Damjanović, D.: Primjena 2D digitalne analize slike za mjerenje pomaka i širina pukotina na AB elementima, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 9, pp. 771-781, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2407.2018

ILI:

Smrkić, M. F., Košćak, J., Damjanović, D. (2018). Primjena 2D digitalne analize slike za mjerenje pomaka i širina pukotina na AB elementima, GRAĐEVINAR, 70 (9), 771-781, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2407.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
foto francic WEB
Marina Frančić Smrkić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Janko
Janko Košćak
Sveučilište u Zagreb
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
Damjanovic WEB
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet