Arhiva

UDK: 624.074.4:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 8
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ispitivanje prednapete betonske ljuske dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem

Jure Radnić, Domagoj Matešan

Sažetak

Prikazani su rezultati eksperimentalnog ispitivanja cilindrične prednapete betonske ljuske dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem. Ljuska je armirana mrežom u gornjem i donjem području, s različitom ploštinom armature u dva smjera i s dva ravna prednapeta uzdužna kabela. Oslonjena je samo u uglovima, sa spriječenim bočnim pomacima. Mjereni su pomaci ljuske, te deformacije betona, klasične armature i kabela u više točaka kroz godinu i pol od prednapinjanja i opterećenja.

Ključne riječi
dugotrajno opterećenje, rasterećenje, pomaci, deformacije betona armature i kabela, prednapeta betonska ljuska

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Matešan, D.: Ispitivanje prednapete betonske ljuske dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 8

ILI:

Radnić, J., Matešan, D. (2009). Ispitivanje prednapete betonske ljuske dugotrajnim opterećenjem i rasterećenjem, GRAĐEVINAR, 61 (8)
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Matesan WEB
Domagoj Matešan
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije