Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Simulacija ponašanja procjednog betona pomoću metode diskretnih elemenata

Ashfaque Ansari, Mukund M. Mahajan

Sažetak

Procjedni beton je posebna vrsta betona koji se od običnog betona razlikuje izrazitom poroznošću, zbog čega se ta vrsta diskretnog materijala ne može modelirati pomoću metode konačnih elemenata (FEM). U radu se simulira ponašanje uzoraka procjednog betona s različitim frakcijama agregata i koeficijentima pora, a za te se potrebe koristi računalni program Particle Flow Code (PFC) koji se temelji na metodi diskretnih elemenata (DEM). Pomoću programa PFC simuliraju se različiti eksperimentalni rezultati dobiveni na uzorcima procjednog betona s visokim udjelom cementne paste.

Ključne riječi
procjedni beton, naprezanje-deformacija, metoda diskretnih elemenata, mehanizam protoka čestica

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ansari, A., Mahajan, M. M.: Simulacija ponašanja procjednog betona pomoću metode diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 8, pp. 693-701, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2424.2018

ILI:

Ansari, A., Mahajan, M. M. (2020). Simulacija ponašanja procjednog betona pomoću metode diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 72 (8), 693-701, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2424.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ASHFAQ
Ashfaque Ansari
Državni institut za tehnologiju Visvesvaraya
Odjel za teoriju konstrukcija
Nagpur, Indija
MMM
Mukund M. Mahajan
Državni institut za tehnologiju Visvesvaraya
Odjel za teoriju konstrukcija
Nagpur, Indija