Arhiva

UDK: 624.012.45+624.022:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Armiranobetonski zidovi u potresnim područjima

Petar Mrak, Davor Grandić, Darko Meštrović

Sažetak

Projektiranje armiranobetonskih zidova u potresnim područjima prema normi EN 1998-1 temelji se na rezultatima mnogih istraživanja u svijetu, a važnija su prikazana u radu. Ista načela projektiranja prisutna su i u SAD-u te u drugim državama. Prikazuju se proračun, konstrukcijsko oblikovanje i razrada pojedinosti armiranja duktilnih zidova prema suvremenim načelima prihvaćenim u europskoj normi i u normama nekih drugih država. Daje se pregled armiranja kritičnog područja zida.

Ključne riječi
potres, konstrukcijsko oblikovanje, projektiranje, proračun, duktilnost, armiranobetonski zidovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mrak, P., Grandić, D., Meštrović, D.: Armiranobetonski zidovi u potresnim područjima, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 6

ILI:

Mrak, P., Grandić, D., Meštrović, D. (2010). Armiranobetonski zidovi u potresnim područjima, GRAĐEVINAR, 62 (6)
Autori:

Petar Mrak
Institut IGH, Rijeka
Davor Grandic WEB
Davor Grandić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Darko Meštrović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet