Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Inženjerska klasifikacija tla prema EN ISO 14688-2:2018

Meho Saša Kovačević, Danijela Jurić-Kaćunić, Lovorka Librić, Gordana Ivoš

Sažetak

U radu se prikazuju novosti u identificiranju i opisu tla prema europskoj normi EN ISO 14688-1:2018 i promjene u načelima za klasifikaciju tla prema europskoj normi EN ISO 14688-2:2018. Razvijena je nova verzija Europske klasifikacije tla za inženjerske potrebe (ESCS). Napravljena je detaljna usporedba s Jedinstvenom klasifikacijom tla (USCS) s obzirom na označavanje grupa tla simbolima, nazive grupa tla i procedure za klasifikaciju. Razvijena je i nova verzija računalnog programa KLASIF. Program predstavlja informatičku podršku za provođenje Jedinstvene (USCS) i Europske (ESCS) klasifikacije tla i olakšava njihovu jednostavnu paralelnu primjenu.

Ključne riječi
klasifikacija tla, računalni program, norma, granulometrijski sastav tla, plastičnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kovačević, M. S., Jurić-Kaćunić, D., Librić, L., Ivoš, G.: Inženjerska klasifikacija tla prema EN ISO 14688-2:2018, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 10, pp. 873-879, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2437.2018

ILI:

Kovačević, M. S., Jurić-Kaćunić, D., Librić, L., Ivoš, G. (2018). Inženjerska klasifikacija tla prema EN ISO 14688-2:2018, GRAĐEVINAR, 70 (10), 873-879, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2437.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
MARCIC Danijela WEB2
Danijela Jurić-Kaćunić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
libric WEB
Lovorka Librić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku
gradevinar goga WEB
Gordana Ivoš
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet