Arhiva

UDK: 69.008.001.8(087.4)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Prekoračenje ugovorenog roka građenja kao funkcija rizičnih faktora

Vahida Žujo, Diana Car-Pušić

Sažetak

U radu je prikazana analiza istraživanja prekoračenja ugovorenog roka građenja zavisno od rizičnih faktora. Osnovni cilj je utvrđivanje što realnijeg modela za brzu procjenu vremena građenja. Na osnovu podataka za ukupno 53 građevine visokogradnje izgrađene u području Federaciji Bosne i Hercegovine uspostavljeni su modeli za dvije skupine zgrada: nova gradnja i rekonstrukcija, koji su primjenjivi u uvjetima kada postoji realna procjena za pojavu i djelovanje rizičnih faktora.

Ključne riječi
model gradnje, nova gradnja, rekonstrukcija, rizični faktori, procjena vremena građenja, rok građenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Žujo, V., Car-Pušić, D.: Prekoračenje ugovorenog roka građenja kao funkcija rizičnih faktora, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 8

ILI:

Žujo, V., Car-Pušić, D. (2009). Prekoračenje ugovorenog roka građenja kao funkcija rizičnih faktora, GRAĐEVINAR, 61 (8)
Autori:

Vahida Žujo
Građevinski fakultet Univerziteta u Mostaru „Džemal Bijedić“
Diana Car Pusic WEB
Diana Car-Pušić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet