Arhiva

UDK: 624.042.001.4
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Otkrivanje oštećenja konstrukcija mjerenjem dinamičkih karakteristika

Mladenko Rak, Nina Bjelajac

Sažetak

U ovom članku su opisana tri pristupa u analizi oštećenja na konstrukcijama s pomoću izmjerenih modalnih karakteristika. Prikazana je veza između promjene strukturnih karakteristika konstrukcije (krutost i masa) i modalnih karakteristika koji sadrže vlastite frekvencije i vlastite vektore. Napravljeni su posebni kompjutorski programi DT1 i DT2 s pomoću kojih se na temelju izmjerenih vlastitih frekvencija prije i nakon oštećenja određuju mjesta i veličine oštećenja dotične konstrukcije

Ključne riječi
mjerenje, dinamičke karakteristike, frekvencije, krutost, masa, prigušenje, oštećenja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rak, M., Bjelajac, N.: Otkrivanje oštećenja konstrukcija mjerenjem dinamičkih karakteristika, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 10

ILI:

Rak, M., Bjelajac, N. (2001). Otkrivanje oštećenja konstrukcija mjerenjem dinamičkih karakteristika, GRAĐEVINAR, 53 (10)
Autori:

Mladenko Rak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Nina Bjelajac
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet