Arhiva

UDK: 624.012.4+678.7:699.88
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Trajnost polimera armiranih vlaknima u betonskim konstrukcijama

Tanja Kalman, Dubravka Bjegović, Vladimir Sigmund

Sažetak

Polazi se od toga da je uporaba polimera armiranih vlaknima za armiranje betonskih elemenata moguće sredstvo za sprječavanje korozije. Primjena polimernih šipki za nove ili oštećene konstrukcije zahtijeva poznavanje mehaničkih karakteristika i trajnosti materijala pri dugotrajnom izlaganju uvjetima okoliša. Dan je pregled rezultata dosadašnjih istraživanja i spoznaja o ponašanju i karakteristikama polimernih materijala, kao i o interakcijskim mehanizmima utjecaja na trajnost.

Ključne riječi
trajnost, betonske konstrukcije, korozija, mehaničke karakteristike, uvjeti okoliša, polimeri armirani vlaknima

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kalman, T., Bjegović, D., Sigmund, V.: Trajnost polimera armiranih vlaknima u betonskim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 7

ILI:

Kalman, T., Bjegović, D., Sigmund, V. (2010). Trajnost polimera armiranih vlaknima u betonskim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 62 (7)
Autori:

Tanja Kalman
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Vladimir Sigmund WEB
Vladimir Sigmund
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet