Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 3
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

O glatkoći rješenja konstruktorskih problema i fizičkoj interpretaciji slabe formulacije

Josip Dvornik, Damir Lazarević, Krešimir Fresl, Antonia Jaguljnjak Lazarević

Sažetak

U radu su na više interpretativan nego na formalan način svrstana i opisana tipična rješenja modela konstrukcije, s posebnim osvrtom na slabu formulaciju i njezino fizičko tumačenje, koje prema našemu mišljenju nedostaje u literaturi. Upozoreno je i na pogreške u približenju radi ustrajavanja na pretjeranoj glatkoći rješenja. Razmišljanja su potkrijepljena primjerima. Nadamo se da rad može pridonijeti shvaćanju biti aproksimacije praktičnih modela u građevinarstvu i zorno predočiti snagu slabe formulacije - temelja približnih postupaka proračuna.

Ključne riječi
model konstrukcije, jaka formulacija, slaba formulacija, rezidual, singularna točka, diskontinuitet

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dvornik, J., Lazarević, D., Fresl, K., Lazarević, A. J.: O glatkoći rješenja konstruktorskih problema i fizičkoj interpretaciji slabe formulacije, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 3, pp. 187-195, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2583.2018

ILI:

Dvornik, J., Lazarević, D., Fresl, K., Lazarević, A. J. (2019). O glatkoći rješenja konstruktorskih problema i fizičkoj interpretaciji slabe formulacije, GRAĐEVINAR, 71 (3), 187-195, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2583.2018

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
FRESL Novo WEB
Krešimir Fresl
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
AJL WEB
Antonia Jaguljnjak Lazarević
Sveučilište u Zagrebu
Rudarsko-geološko-naftni fakultet